M. Wilk: „Śląskie jest jednym z wiodących regionów w Polsce”

0

Przez dekady głównymi filarami gospodarki województwa śląskiego były przemysł ciężki oraz górnictwo. To właśnie one nadały regionowi siłę, i to one stanowią niewątpliwą spuściznę tradycji i etosu pracy.

Dzisiaj województwo śląskie stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z procesem przejścia od tradycyjnego modelu rozwoju gospodarczego do modelu gospodarki opartej na jakości, innowacji i wiedzy, a wyzwanie to potęgują gospodarcze konsekwencje pandemii SARS-Covid19.

Gospodarki, w której kluczową rolę odgrywa system efektywnej współpracy pomiędzy biznesem, światem nauki, instytucjami otoczenia biznesu i samorządem. Jedną z takich instytucji jest Śląski Fundusz Rozwoju. 

Inspirująca transformacja województwa Śląskiego, z regionu, którego główną cechą był przemysł ciężki, w dynamicznie rozwijający się region skoncentrowany na nowych technologiach, to zasługa ogromnego potencjału ludzkiego oraz zdolności regionu do absorpcji nowych rozwiązań i generowania własnych innowacji. To wszystko stało się możliwe również dzięki funduszom europejskim i środkom publicznym, które Śląskie optymalnie wykorzystuje i dystrybuuje, dzięki czemu staje się coraz silniejsze w dostarczaniu najnowocześniejszych, efektywnych inteligentnych technologii i tworzeniu przyjaznego środowiska dla firm, by mogły rozwijać swój potencjał i stawać się bardziej innowacyjne w wymiarze międzynarodowym.

Województwo śląskie jest pionierem w polskim ekosystemie innowacji, a działania regionalne w tym względzie dostrzegalne są również w wymiarze europejskim. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego była pierwszym tego typu programem w kraju dedykowanym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, a aktualna strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030. Zielone Śląskie” już przynosi efekty, co zostało wyróżnione przez Europejski Komitet Regionów nagrodą Europejski Region Przedsiębiorczości. Stanowi to istotny dalszy motor napędowy dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Są to obecnie: medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, energetyka, zielona gospodarka i przemysły wschodzące. Dla samorządu regionalnego jest jasne, iż sprawiedliwa transformacja regionu może dokonać się jedynie przy efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, sektorem B+R, samorządami i przedsiębiorstwami. Dlatego tak niezwykle istotne jest tworzenie i rozwijanie regionalnego ekosystemu innowacji. Śląski Fundusz Rozwoju jest jedną z funkcjonujących w regionie instytucji wspierających śląski biznes instrumentami finansowymi, które nigdy wcześniej nie były wdrażane, a budowa ich była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby biznesu. Misją funduszu jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa śląskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny, instrumentów finansowych wzmacniających realizację założeń polityki rozwoju województwa, w tym w szczególności kreowania i pobudzania aktywności podmiotów gospodarczych, należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działalności funduszu jest wzmacnianie potencjału rozwojowego gospodarki regionalnej oraz wspieranie zmian strukturalnych na Śląsku. Priorytetowymi obszarami zainteresowania są: inwestycje w innowacje, rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie samorządów.

Zdaniem Prezesa Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju Marcina Wilka – Województwo śląskie jest jednym z wiodących regionów w Polsce pod względem potencjału ekonomicznego i demograficznego. To tutaj „bije przemysłowe serce Polski” i coraz więcej wdraża się innowacyjnych rozwiązań. Ogromny potencjał województwa ulega rozbudzeniu i szybko się dostosowuje do nowych wyzwań stojących przed europejskimi gospodarkami. Dzieje się tak za sprawą wysoko wykwalifikowanych kadr i dynamicznie rozwijającemu się sektorom nowych usług. Siłą Śląska jest bowiem wiedza oraz umiejętność rozpoznawania procesów technicznych wynikająca ze zdolności inżynierskich oraz kompetencje niezbędne do wdrażania skomplikowanych projektów i programów. Mimo niezaprzeczalnych atutów Śląsk nadal musi walczyć o nowoczesne i innowacyjne firmy, a także pozostanie najlepszych kadr na Śląsku, które mogą dostarczać śląskie zaawansowane usługi i produkty, aby konkurować na rynkach międzynarodowych. To ma się zmienić właśnie dzięki działalności inwestycyjnej Śląskiego Funduszu Rozwoju. Działania ŚFR służyć mają stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie, a tym samym tworzenia warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy w regionie.   

Biznes, aby mógł się rozwijać, niezależnie na jakim etapie rozwojowym się znajduje, czy mówimy o startupach, czy mówimy o spółkach na etapie rozwojowym, czy też przedsiębiorstwach, które mają już swój dorobek i tradycje, potrzebuje dostępu do finansowania. Każde przedsiębiorstwo, aby się rozwijać, inwestować, wdrażać innowacje, prowadzić ekspansję rynkową oraz zwiększać zatrudnienie, potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych. W wielu przypadkach, posiadane na starcie lub zgromadzone środki finansowe nie wystarczają na zrealizowanie potrzebnych inwestycji i pojawia się konieczność szukania zewnętrznego finansowania. W tym miejscu wiele małych i średnich firm napotyka na bariery nie do pokonania – zbyt wysokie koszty rozwoju usług i produktów, bariery wejścia na rynki międzynarodowe, utrudniony dostęp do płynnego finansowania działalności, brak zabezpieczeń transakcji czy brak dostępu do specjalistycznego doradztwa w zakresie zaawansowanych instrumentów finansowych. Utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, typu dłużnego a zwłaszcza kapitałowego – jest efektem wysokich kosztów kapitału, skomplikowanych procedur jego pozyskania lub niskiego wolumenu kapitału własnego. Jak podkreśla Prezes Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju Marcin Wilk – Już dzisiaj diagnozujemy lukę w dostępie do finansowania, zwłaszcza tych transakcji i inwestycji, które oparte są na innowacjach, ponieważ rynek bardzo często postrzega tego typu inwestycje jako ryzykowne.  Śląscy przedsiębiorcy, aby zwiększyć efektywność swojego działania, powinni współpracować ze światem nauki, aby transferować wiedzę, technologię, w tym patenty i know-how. Ale, aby to zrobić muszą mieć zapewniony dostęp do finansowania. Odpowiedzią na to jest oferta Śląskiego Funduszu Rozwoju, który dedykuje dopasowane do potrzeb innowacyjnych firm narzędzia i instrumenty finansowe. Jednym z nich są Wejścia Kapitałowe, gdzie śląski przedsiębiorca może rozmawiać ze ŚFR jak z inwestorem, który za kapitał obejmie część udziałów w biznesie i będzie go wspierał w biznesie krajowym i międzynarodowym w okresie swojej inwestycji

Wejścia Kapitałowe stanowią alternatywny i innowacyjny instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, korespondujący ze specyfiką finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu. Z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców – wynalazców wsparcie kapitałowe ze strony funduszu stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych źródeł finansowania. Wejście Kapitałowe to rodzaj inwestycji, w której ŚFR inwestując środki obejmuje za nie udziały w spółce. Często połączone jest to ze wsparciem działania spółki (tzw. smart money). Wsparcie ze strony Funduszu polega w szczególności na doradztwie i współzarządzaniu (zwłaszcza na poziomie strategicznym), na pomocy w budowie przewag rynkowych, rekrutacji doświadczonych, wysokokwalifikowanych pracowników oraz na zaangażowaniu przedsiębiorstwa w sieć kontaktów Funduszu (np. dostawcami, kooperantami, klientami, inwestorami). Zdaniem Prezesa Zarządu ŚFR – Korzyści dla firm płynące ze współpracy z ŚFR są nie do przecenienia, z uwagi na fakt, iż celem działań podejmowanych przez Zespół Funduszu wspólnie z właścicielami spółki portfelowej jest konsekwentna budowa jej wartości rynkowej, poprzez m.in. wspólne doprecyzowywanie strategii rozwoju, optymalizację modelu biznesowego i struktury organizacyjnej, mobilizowane do trzymania w ryzach kosztów, przyzwyczajanie do działania w oparciu o cele, czy stymulowanie do prowadzenia takiej polityki informacyjnej, która pomaga w budowaniu jej rynkowej wiarygodności i atrakcyjności.

Śląski Fundusz Rozwoju jest instytucją, która aktywnie włącza się w działanie na rzecz sprawiedliwej transformacji regionu śląskiego. Działania Śląskiego Funduszu Rozwoju służyć mają stymulowaniu wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie, a tym samym tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej, podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Do szczególnych zadań ŚFR w tym obszarze należą: kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych (publicznych i prywatnych) w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Śląski Fundusz Rozwoju jest organizatorem Europejskiego Forum Przyszłości, wydarzenia, pretendującego do miana najważniejszego eventu tego typu w tej części Europy. I edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP), które odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim. Przed nami dekada niezwykle dynamicznych przemian, które będą miały wpływ na niemal każdą naszą sferę naszego życia. Transformacja energetyczna, która pociągnie ogromne zmiany na rynku pracy, nowe technologie cyfrowe zmieniające niemal wszystkie gałęzie gospodarki. To tylko kilka kwestii, które znajdą odzwierciedlenie w programie wydarzenia – zapowiada Marcin Wilk, Prezes Zarządu Śląskiego Funduszu Rozwoju, jednocześnie deklarując, że EFP to całkowicie nowe wydarzenie na arenie Polski i Europy. Nigdy wcześniej nie było takiego eventu, czy wydarzenia, które w trzy dni pomieściłoby wszystkie najważniejsze pytania, problemy, na najbliższą dekadę. Podczas tego wydarzenia w wielu sesjach plenarnych, w wielu wydarzeniach towarzyszących chcemy rozmawiać nie tylko o miejscu Śląska w Europie, nie tylko o miejscu Śląska na arenie globalnej, bo aspiracje Śląska są gigantyczne. Dlaczego? – bo 4,5 milionowa populacja potrzebuje rozwoju, a my chcemy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób rozwijać się jeszcze szybciej. 

Lokal na próbę? Nawet o 50% niższy czynsz przez 6 miesięcy

0

„Lokal na próbę” – to oferta promocyjna organizowana przez Targowisko Miejskie pod Ratuszem, dzięki której można uzyskać rabat do 50 proc. miesięcznego czynszu najmu nawet przez okres 6 miesięcy.

Targowisko Miejskie pod Ratuszem posiada jeszcze wolne lokale do wynajęcia o powierzchni: 8, 12, 16, 25 i 41 metrów kwadratowych. Lokale dysponują możliwością łączenia sąsiadujących ze sobą punktów w razie potrzeby uzyskania większej powierzchni. Posiadają też podejście wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczną, grzewczą i oświetlenie. Obiekt jest monitorowany, a infrastruktura przyjazna dla osób niepełnosprawnych. W sąsiedztwie znajduje się parking na około 30 miejsc postojowych. Osoby zainteresowane proszone o kontakt pod numerem telefonu: 504 742 524.

Amazon awansował 600 pracowników centrów logistycznych

0

Amazon jest obecny w Polsce od 2014 roku i zatrudnia na stałe ponad 18 000 pracowników. Aż 2 358 pracowników centrów logistycznych awansowało od momentu rozpoczęcia działalności firmy w naszym kraju, natomiast 601 pracowników otrzymało awans na wyższe stanowiska tylko w 2020 roku. Ponadto, polscy pracownicy sprawują kierownicze funkcje w strukturach operacyjnych organizacji w skali europejskiej i globalnej.

– W Amazon oferujemy stanowiska pracy dla wszystkich. Doceniamy różnorodne doświadczenia i zainteresowania oraz nietypową przeszłość zawodową, która pokazuje, że kandydat charakteryzuje się ciekawością i ogromnymi pokładami własnej inicjatywy. Nasi pracownicy mają wiele możliwości rozwoju w firmie i cieszymy się, że tak wielu z nich to się udało – mówi Marta Dworowska, dyrektor HR w Amazon Fulfillment Polska.

– Przepis na sukces w Amazon? Myślę, że droga każdego z nas jest indywidualna, ale jest wiele czynników, które mogą nam pomóc osiągnąć ten cel. Pamiętaj, aby być elastycznym i odważnym oraz zawsze staraj się mierzyć wysoko! – radzi kandydatom i kolegom z zespołu Adam Śródecki, Senior Operations Manager w centrum logistycznym w Łodzi, który w Amazon pracuje od 2014 roku.

Potwierdza to Anna Harezlak, Area Manager w centrum logistycznym w Gliwicach, która wcześniej pracowała jako dyrektor szkoły. – Karierę w Amazon zaczynałam jako Team Leader, a po 9 miesiącach zaaplikowałam na stanowisko Area Managera w nowo tworzącym się centrum logistycznym, lecz byli lepsi kandydaci. Udział w panelu rekrutacyjnym jednak sprawił, że zostałam dostrzeżona przez Senior Operations Managerów i zaproponowano mi stanowisko Interim Area Manager. Po pół roku otrzymałam stanowisko Area Managera na dziale pick. Półtora roku później zdecydowałam, że czas iść dalej i zgłosiłam się do nowo otwartego centrum robotycznego w Gliwicach. W nowym obiekcie zawsze jest ogrom możliwości. – mówi Anna, która w wolnym czasie, poza pracą w Amazon, uwielbia podróżować. 

– Pracę w Amazon rozpoczynałam jako pracownik magazynowy, a teraz, jako kierownik, odpowiadam za około 90 osób – opowiada Joanna Nyga, Area Manager w centrum logistycznym w Gliwicach, która pracuje w Amazon od 6 lat i w tym czasie awansowała 5 razy. W mojej pracy najbardziej lubię rozwój, który umożliwia mi Amazon. Czuję, że mogę tu jeszcze wiele osiągnąć, a moją karierę wspiera wiele osób.

Amazon oferuje bardzo atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń już od pierwszego dnia pracy, obejmujących bezpłatny dojazd do pracy autokarem na wybranych trasach, ciepły posiłek za złotówkę, prywatną opiekę medyczną, długoterminowe możliwości rozwoju oraz przyjazną atmosferę pracy.

IKEA w Zabrzu jednak powstanie? Firma rozpoczyna budowę

0

IKEA rozpoczyna budowę infrastruktury drogowej przy Drogowej Trasie Średnicowej w Zabrzu. Firma rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania wartego ok. 50 milionów zł. – poinformowała prezydent miasta.

IKEA teren w Zabrzu kupiła już w połowie 2014 roku. Po czterech lata szwedzki gigant oficjalnie ogłosił, że wstrzymuje plany budowy centrum handlowego. Powodem decyzji była konieczność ponownego przeanalizowania inwestycji i dostosowania projektu do zmieniających się warunków rynkowych. – Śląsk, jako region o dużym potencjale, pozostaje dla nas ważnym miejscem inwestycji – pisała IKEA w komunikacie rozesłanym do najemców.

Dzisiaj firma wraca do zabrzańskiej inwestycji i rozpoczyna budowę dojazdów. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o., które zrealizowało w Zabrzu m.in. modernizację ul. Piłsudskiego. Nowa infrastruktura usprawni komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza. Projekt zakłada także utworzenie bezpiecznego ronda. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął prace przygotowawcze. Planowane zakończenie robót przypada na drugą połowę przyszłego roku.

“Dlaczego urzędnicy skarbówki postanowili zabić naszą firmę?”

0

Skontrolowana ponad 120 razy przez Urząd Skarbowy spółka ze Śląska prosi Ministerstwo Finansów o nadzór nad kontrolującymi. Bo po dziesięciu latach bezproblemowej współpracy urzędnicy skarbówki nagle uznali, że wpadli na trop karuzeli vatowskiej.

Firma Marketing, jeden z największych w kraju reeksporterów samochodów jest na skraju bankructwa. Pracownicy Urzędu Skarbowego są przekonani, że spółka specjalnie korzysta z sieci pośredników, żeby wyłudzić VAT. Tyle, że nie potrafią tego udowodnić.

Marketing działa na rynku motoryzacyjnym od ponad dwudziestu lat, najpierw jako spółka cywilna, a od 2007 roku jako spółka jawna. Przez ostatnie 10 lat Urząd skarbowy sprawdzał firmę 120 razy i nigdy nie zgłaszał najmniejszych zastrzeżeń. Aż do kontroli rozpoczętych w lutym i marcu zeszłego roku, których skutki przedsiębiorstwo odczuwa do dziś. Kontrolerzy zakwestionowali zasadność zwrotu 17 mln VATu, a cały model biznesowy, na którym od początku opiera się działalność spółki, uznali za karuzelę vatowską.

„Nie możemy zrozumieć dlaczego przez 10 lat, w czasie stu dwudziestu kontroli urzędnicy nie widzieli problemu i nagle wszystko się zmieniło. Nie możemy zrozumieć, dlaczego urzędnicy skarbówki postanowili zabić firmę, która rocznie płaciła 6-7 milionów podatku dochodowego” – mówi Krystian Gdowka współwłaściciel spółki Marketing

Z protokołów pokontrolnych wynika, że urzędnicy nie rozumieją specyfiki rynku motoryzacyjnego i reguł reeksportu.

Koncernom motoryzacyjnym zależy na jak największej kontroli nad cenami, dlatego z góry szacują ile pojazdów ma być sprzedanych na danym rynku i tylko tyle albo aż tyle samochodów trafia do dealerów. Czy jest to „tylko”, czy „aż” zależy od kraju. W krajach starej Unii, takich jak Niemcy, czy Francja, ale także w Szwajcarii, te liczby są zazwyczaj niedoszacowane, w krajach rozwijających się (Polska, Czechy, czy Węgry) są przeszacowane. Do tego normy sprzedaży nakładane na dealerów są coraz wyższe.

Efekt jest taki, że na przykład w Polsce dealerzy dwoją się i troją, żeby upłynnić na lokalnym rynku towar, bo mogą utracić prawo do handlu daną marką. Sprzedawać na innym rynku nie mają prawa. A Niemcy, czy Francuzi chętnie kupiliby samochody, które stają na placach w Polsce, czy Czechach, bo jest im wszystko jedno jaką droga dotrze do nich nowe auto. I tu wkracza firma Marketing.

Najprościej rzecz ujmując reeksporterzy skupują auta, których nie są w stanie sprzedać dealerzy i wysyłają je do krajów, w których klienci nie mogą pożądanej marki i modelu kupić. Zarabiają dzięki temu, że dealerzy chcąc sprzedać zalegające pojazdy dają tzw. upusty dealerskie. Tu jednak znów odzywa się specyfika rynku samochodowego. Hurtowy zakup aut nie daje takich zniżek, jak kupno pojedynczych lub kilku egzemplarzy. Dlatego reeksporterzy tworzą sieci pośredników, którzy kupują samochody od dealerów i za niewielką prowizję przekazują je do dalszej sprzedaży.

Nie jest to praktyka stosowna tylko na rynku polskim. Tak dzieje się w całej Europie od lat pięćdziesiątych XX w. i nazywa się to rynkiem równoległym. Podstawą prawną istnienia rynków równoległych jest traktatowa zasada Unii Europejskiej o swobodnym przepływie towarów. I jest ona respektowana przez wszystkie kraje członkowskie.

Wolność prowadzenia biznesu gwarantuje też konstytucja biznesu. Ale urzędnicy z Gliwic mają inne zdanie. Uznali, że Marketing może sam dokupować samochody od dealerów, a pośrednicy to w istocie słupy, dzięki którym spółka wyłudza zwrot VAT-u.

Marketing rocznie reeksportował około 9000 pojazdów rocznie – 1/5 całego reeksportu samochodów z Polski. Dokładnych danych dotyczących rozmiaru tego rynku nie ma, ale wg. szacunków Ministerstwa Gospodarki z 2013 roku wykazywały, że reeksportowanych zostało 10% sprzedanych samochodów. Sześć lat później szacunki Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar mówią już o wysłaniu do krajów UE 45 tys. samochodów, co stanowiło 12% sprzedaży. Reeksportem zajmuje się 200 mniejszych lub większych polskich firm, czyli jedna trzecia dealerów samochodowych w kraju.

Delegacja z Chin odwiedziła Zabrze. O czym rozmawiano?

12

8 lipca, w Urzędzie Miejskim zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli miasta Liyang z Chin z reprezentantami zabrzańskiego samorządu. Głównym tematem toczących się rozmów był przemysł wydobywczy oraz jego restrukturyzacja i rozwój z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Liyang zamieszkuje blisko 800 tys. osób. Miasto zostało określone m.in. „Krajowym Modelowym Miastem w dziedzinie Ochrony Środowiska” i „Chińskim Miastem Architektury”. Znajduje się ono na liście Forbes „Najlepszych Miast Biznesowych w Chinach” i w pierwszej dziesiątce Najbardziej Konkurencyjnych Miast w Inwestycjach.

Liyang ma długą, liczącą 2230 lat historię, zapoczątkowaną w chwili jego założenia 221 lat p.n.e., i jest ono jednym z 57 miast, które zachowały swoją oryginalną nazwę. Miasto położone jest w centrum geometrycznym delty rzeki Jangcy. W promieniu 200 km od Liyang istnieje sześć lotnisk krajowych. Miasto Liyang otoczone jest górami i rzekami. Znajdują się tam Jezioro Tianmu, Gaj Bambusowy Nanshan, Gorące Źródła Yushui i narodowe parki leśne.

Park Naukowo-Technologiczny Jiangsu Zhongguancun skupia się na rozwijaniu zaawansowanego przemysłu produkcyjnego, w tym inteligentnych sieci, maszyn rolniczych i sprzętu paszowego, pojazdów energooszczędnych oraz nowych źródeł światła na bazie półprzewodników. Naukowo-Technologiczny Park Przemysłowy Jiangsu Zhongguancun koncentruje się na rozwoju przemysłu high-tech i zaawansowanej produkcji przemysłowej oraz zapewnia badania naukowe, szkolenia osób utalentowanych, usługi biznesowe i turystyczne.

W północnej części  Zabrza powstanie nowe osiedle

0

TDJ Estate, deweloper odpowiedzialny m.in. za projekt biurowy .KTW oraz Osiedle Franciszkańskie w Katowicach, startuje z nową inwestycją mieszkaniową.

Zielona Dolina powstaje w północnej części  Zabrza, w sąsiedztwie Szałszy i Czekanowa. W pierwszym etapie zostały zaplanowane trzy budynki z 80 mieszkaniami. Prace budowlane są w toku. 

Zielona Dolina powstanie w Zabrzu przy ul. Łąkowej, na obszarze położonym na zachód od autostrady A1. To lokalizacja świetnie skomunikowana z sąsiednimi miastami, m.in. Gliwicami i Tarnowskimi Górami.

– Analizy górnośląskiego rynku mieszkaniowego jednoznacznie potwierdzają duży potencjał regionu. Rynek wciąż pozostaje nienasycony, a wraz z rozwojem gospodarczym aglomeracji i pojawianiem się nowych centrów biznesu, potrzeby mieszkaniowe rosną. – komentuje Maciej Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano trzy czterokondygnacyjne budynki. Łącznie znajdzie się w nich 80 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 38 mkw. do 82 mkw. Do lokali znajdujących się na parterze przynależą przestronne ogródki, natomiast pozostałe mieszkania posiadają balkony.

Udogodnieniem dla mieszkańców będzie ogólnodostępna, nieodpłatna strefa parkingowa. W kolejnym etapie został ponadto zaplanowany budynek z usługowym parterem, gdzie lokalni przedsiębiorcy będą mogli prowadzić działalność. Dzięki temu osiedle zyska niezbędną infrastrukturę handlową i usługową. Rozwojowi inwestycji ma towarzyszyć także atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Zainwestują 90 milionów, stworzą 250 miejsc pracy

0

Firma Korea Electric Terminal to kolejny inwestor zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej w Zabrzu.

– W strefie ekonomicznej przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę dla inwestorów którzy chcą realizować plany biznesowe w naszym mieście. Warto przypomnieć, że w rozwój tych terenów zainwestowaliśmy 65 mln zł – skomentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Najlepszym potwierdzeniem że podmioty gospodarcze chcą w Zabrzu rozwijać działalność jest to, że w ostatnich tygodniach trzy kolejne firmy Ulus Metal, Iron Force oraz Pionart kupiły nieruchomości właśnie w naszym mieście.

21 stycznia w Ratuszu Miejskim prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek przekazał prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik decyzję o wsparciu udzielonemu inwestorowi.

Korea Electric Terminal to firma z branży motoryzacyjnej. Przedstawiciele firmy deklarują, że zainwestują w naszym mieście 90 milionów złotych. Firma stworzy także 250 miejsc pracy.

Zabrze jednym z najbiedniejszych miast w Polsce

0

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” porównało dochody miast. Zabrze znajduję się na jednej z ostatnich pozycji rankingu

Ranking „Bogactwo Samorządów” opracowany został przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzony jest na podstawie danych z GUS uwzględniających dochody własne i subwencje danego samorządu. Otrzymaną wartość podzielono przez liczbę mieszkańców. Do dochodów nie wliczano wpływów z dotacji celowych, które mogą sztucznie wywindować wysokość dochodów miast, gmin czy powiatów.

Na pierwszym miejscu niezmiennie od 2001 roku jest Sopot, potem Płock, Świnoujście i Gliwice. Poza Gliwicami, do najzamożniejszych w województwie śląskim należą Katowice (z dochodem 5 099 zł na mieszkańca), Dąbrowa Górnicza (4,7 tys. zł) oraz Bielsko-Biała i Tychy (po 4,4 tys. zł). Chorzów znalazł się na 28. miejscu, Ruda Śląska – 39. miejsce,  Bytom – 41 i Zabrze – 44. miejsce (3545 zł).

 

Ponad 5,3 miliona złotych na remont Teatru Nowego

Miasto Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln 332 tys. zł na realizację projektu pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu”

Dotychczasowa siedziba Teatru poddana zostanie gruntownej przemianie – projekt przewiduje m.in. dobudowę trzykondygnacyjnej bryły, Małej Sceny z widownią na 80 osób czy też udostępnienie widzom balkonu widowni.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pomieszczeń, zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny, z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. Projekt swoim zakresem obejmuję rozbudowę istniejącego budynku Teatru Nowego poprzez dobudowanie trzykondygnacyjnej bryły, jak również remont i przebudowę istniejącego budynku.

W nowopowstałej trzykondygnacyjnej części budynku zaprojektowano m.in.:
• klatkę schodową łączącą parter z piętrem. Klatka schodowa będzie posiadała bezpośrednie wyjście na zewnątrz i stanowi nie tylko komunikację pionową dla nowoprojektowanej części budynku, ale także wyjście ewakuacyjne z balkonu widowni,
• warsztat podręczny na kondygnacji podziemnej, niezbędny w procesie przygotowywania dekoracji scenicznych,
• garderoby dla aktorów – oddzielne garderoby dla aktorek na parterze i garderoby dla aktorów na piętrze wraz z odpowiednimi węzłami sanitarnymi,
• fryzjernię zlokalizowaną przy klatce schodowej, w bliskim sąsiedztwie poczekalni aktorów,
• pomieszczenia socjalne na parterze, przeznaczone dla fryzjerek i stylistek pracujących przy obsłudze przedstawień.

Nowoprojektowana część budynku będzie posiadała funkcjonalne połączenie z przeznaczoną do przebudowy kieszenią sceniczną. Zaplanowano nadbudowę attyki na kieszeni scenicznej tak, aby wysokości projektowanej i istniejącej bryły były takie same i stanowiły estetyczną całość. Planuje się także remont elewacji kieszeni scenicznej wraz z przebudową otworów okiennych i drzwiowych. Nowoprojektowana dobudowa oraz istniejąca bryła kieszeni scenicznej będą utrzymane w jednolitym charakterze, nawiązującym kolorystyką do reszty budynku.

W ramach prac w istniejącym budynku przewidziano przebudowę i remont wybranych pomieszczeń. Obejmą one:
• kieszeń sceniczną, w obrębie której przewiduje się wydzielenie dodatkowych pomieszczeń zintegrowanych z nową częścią budynku, a także przebudowę otworowania i remont elewacji wraz z wymiana stolarki, a także termoizolację stropodachu,
• pomieszczenia w piwnicy, w tym: pomieszczenia techniczne, magazynowe, pomocnicze, a także pom. obsługi, socjalne i sanitarne,
• balkon widowni, obecnie wyłączony z użytkowania ze względów ewakuacyjnych, przewiduje się wykonanie wymaganego wyjścia ewakuacyjnego do nowoprojektowanej klatki schodowej., a także dostosowanie wysokości istniejącej balustrady do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowę podestu tworzącego widownię tak, aby możliwe było odpowiednie ustawienie 37 foteli dla widzów,
• poddasze nieużytkowe nad salą Bismarcka, w obrębie którego zachodzi konieczność częściowej przebudowy istniejącej więźby dachowej, na styku z projektowaną rozbudową.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu podzielić można na następujące kategorie: roboty budowlane i konserwatorskie, roboty instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu.

Teatr Nowy w Zabrzu założony został w 1959 roku. Od początku jego istnienia odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną. Do dnia dzisiejszego przygotował ponad 220 premier, w tym premiery autorów śląskich (m.in. Albina Siekierskiego, Stanisława Bieniasza, Stanisława Piskora).

W zabrzańskim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami – regionalną nagrodą przyznawaną najwybitniejszym twórcom teatralnym. Na przestrzeni 62. lat z Teatrem Nowym w Zabrzu współpracowało także wielu znanych reżyserów, scenografów i muzyków – wysoko ceniąc sobie poziom artystyczny zespołu.
W 1974 roku Teatr Nowy uhonorowany został Złotą Odznaką „Zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego”. Jako pierwszy teatr w Polsce wyróżniony został także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od 2000 Teatr Nowy w Zabrzu (wraz z Miastem Zabrze) jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Festiwal dzięki spektaklom konkursowym prezentowanym przez najlepsze zespoły teatralne z kraju przybliża społeczności regionu śląskiego (i nie tylko) najciekawsze realizacje dramatu współczesnego zarówno polskiego jak i obcego powstałego po roku 1989.

źródło i foto: UM Zabrze

Zabrze na 2. miejscu! W rankingu na najdroższą wodę w Polsce…

34

Portal Samorządowy porównał ceny wody i ścieków w 30 największych miastach w kraju. Wynika z niego, że Zabrze jest drugim miastem z najdroższą wodą w Polsce

Jak podaje Portal Samorządowy, najwięcej za wodę i ścieki płacą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Zabrza i Rybnika. Zabrzanie płacą za wodę i ścieki 15,77 zł za m3. To 2. miejsce w Polsce i województwie śląskim. W Zabrzu jest drożej niż m.in. w Rybniku (14,96 zł),  Katowicach (14,11 zł) czy Rudzie Śląskiej (13,82 zł).

 

Jak informuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Od dnia 9 czerwca 2018 roku na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe, trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Powyższe jest konsekwencją zmian spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku „ Prawo Wodne” oraz ustawy z dnia 27 października 2017 roku „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw”, na mocy których wprowadzono całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W szczególności powołano do życia centralny organ (będący regulatorem cen) w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przejął kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin w zakresie weryfikacji i zatwierdzania taryf.

*Ceny wody i ścieków podane są brutto

źródło: PortalSamorządowy.pl
foto: Pixabay

IKEA w Zabrzu nie powstanie? Firma odłożyła plany budowy centrum handlowego

14

Jak podają Nowiny Zabrzańskie szwedzki gigant na razie odłożył plany budowy centrum handlowego w Zabrzu. Firma poinformowała już o swojej decyzji potencjalnych najemców.

Inwestycja IKEA Retail oraz IKEA Centres w Zabrzu (sklep IKEA oraz centrum handlowe), w planowanym wcześniej kształcie, nie będzie realizowana. Powodem decyzji jest konieczność ponownego przeanalizowania inwestycji i dostosowania projektu do zmieniających się warunków rynkowych. Śląsk, jako region o dużym potencjale, pozostaje dla nas ważnym miejscem inwestycji – komunikat tej treści IKEA rozesłała to najemców, którzy wstępnie byli zainteresowani wynajęciem powierzchni w planowanym kompleksie na Zaborzu.